ForsideBeboerforeningNøjsomhedSportsklubKulturcenterKalenderGalleriBy & område

 
   
 
   
 


Vedtægter - Sports- & Kulturcenter

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION
”Skallebølle Sports- og Kulturcenter”

§ 1.

 1. Institutionens navn er ”Skallebølle Sports- og Kulturcenter”, herefter kaldet Centeret. Hjemstedet er Assens kommune.
   
 2. Institutionens stiftere er foreningerne Skallebølle Sportsklub og Kulturforeningen Nøjsomhed. 
   
 3. Institutionen er selvejende.

§ 2.

 1. Institutionens formål er at opføre og drive centret som en ramme om områdets idræts- og kulturaktiviteter.
   
 2. Centret kan benyttes til andre almennyttige formål af kulturel karakter: større møder, sammenkomster, koncerter, udstillinger, m.v. i det omfang benyttelse til det primære formål, jfr. stk. 1. ikke stiller sig i vejen herfor

§ 3.

 1. Institutionen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Skallebølle Sportsklubs, Kulturforeningen Nøjsomheds & Skallebølle Beboerforenings bestyrelser udpeger hver 2 medlemmer til bestyrelsen.
  Foreningernes repræsentanter vælges for en 2-årig periode.
   
 2. Skulle en/eller flere af de tilsluttede foreninger blive opløst, forbliver de på det tidspunkt valgte medlemmer siddende i bestyrelsen. Inden de afgår, jfr.§ 3 stk. 1, udpeger de tilbageværende foreninger personer, som har, eller har haft en naturlig tilknytning til den/de opløste foreninger

 3. Skulle der blive dannet nye foreninger, der har naturlig tilknytning til området og foreningens formål, kan disse foreninger få ret til at udpege medlemmer til bestyrelsen.
 4. Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, vælges et nyt medlem, der fungerer indtil valgperiodens udløb.

§ 4.

 1. Investeringer til udvidelse eller drift af centret skaffes til veje ved de tilsluttede foreningers indskud, ved overskud fra fester og arrangementer, ved tilskud fra offentlige myndigheder, fonde, enkeltpersoner m.v., dels ved lån i forskellige pengeinstitutter.

§ 5.

 1. Skallebølle Sportsklub, Kulturforeningen Nøjsomhed & Skallebølle Beboerforening er hver for sig berettiget til at leje 33% af det til udlejning værende timetal.
 2. I det omfang brugerne ikke udnytter deres timetal, kan bestyrelsen udleje til anden side, jfr. § 2, stk. 1 og 2.

§ 6.

 1. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for udlejning af centrets lokaler i et takstregulativ.
 2. Taksterne skal løbende justeres således, at de ikke er højere end hensynet til rimelig forrentning og afskrivning, til fornyelse, til nyanskaffelse og udvidelse vil fordre, jfr. § 8 stk. 2 og § 10 stk. 1.

§ 7.

 1. Forpagteren, af den til centret hørende restaurationsvirksomhed, varetager og er retslig ansvarlig for restaurationens drift. I forbindelse med restaurationens virksomhed skal der ansøges om beværterbevilling med ret til udskænkning af stærke drikke i centret.
 2. Centrets daglige drift varetages af centrets bestyrelse. Bestyrelsen udarbejder og reviderer løbende et ordensreglement for benyttelse af centret. Bestyrelsen har ansvaret for at gældende love og regler overholdes.

§ 8.

 1. Indtægter fra drift af centret eller andre indtægter som måtte tilgå centret, skal forlods anvendes til centrets drift.
 2. Midler, der tilhører institutionen, skal, når der ses bort fra en mindre kontant kassebeholdning anbringes i bank eller sparekasse.
 3. Alle større investeringer/udgifter skal attesteres af formand og kasserer. 
 

§ 9.

 1. De i § 3 nævnte 6 bestyrelsesmedlemmer samles, senest 14 dage efter de tre foreningers bestyrelser har konstitueret sig efter deres generalforsamlinger. De konstituerer sig med en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Efter nyvalg og ved evt. suppleringer skal bestyrelsen igen konstituere sig. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg. Hertil kan vælges medlemmer udenfor bestyrelsens kreds.

§ 10.

 1. Bestyrelsen afholder 1 årligt ordinært møde i april måned, jfr. § 12, stk. 2. Aprilmødet skal primært behandle det reviderede regnskab for det foregående år samt budget for det kommende år samt planlægning af dette, jfr. § 12, stk. 2.
 2. Ekstraordinære møder kan efter behov, indkaldes af formanden eller 3 bestyrelses-medlemmer. Ekstraordinære mødeindkaldelser sker med skriftlig begrundelse og med mindst 14 dages varsel.
 3. I akutte sager kan den samlede bestyrelse fravige varslingsbestemmelser jfr. § 10 stk. 2.
 4. Bestyrelsen er i alle sager beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Ved afstemning i bestyrelsen er simpelt flertal gældende. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 5. Institutionen tegnes af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening, eller den (de) bestyrelsen måtte bemyndige.
 6. Der tages referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 11.

 1. Institutionens regnskab revideres af 1 revisor fra hver af de tilsluttede foreninger.

§ 12.

 1. Institutionens regnskabsår følger kalenderåret. Alt nødvendigt regnskabsmateriale afleveres senest den 1. februar til revisorerne, der reviderer det af kassereren udarbejdede årsregnskab.
 2. Det reviderede regnskab skal forelægges bestyrelsen senest den 1. april. Regnskabet skal derpå godkendes af bestyrelsen og skal tilstilles Skallebølle Sportsklub, Kulturforeningen Nøjsomhed & Skallebølle Beboerforening.

§ 13.

 1. Ændringer af nærværende vedtægter kan kun ske, når flertallet af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor, og de respektive foreningers bestyrelse vedtager det i enighed. Det samme gælder, såfremt institutionen ønskes ophævet.
 2. I tilfælde af opløsning skal Assens kommune være berettiget til at overtage evt. eksisterende bygninger og inventar mod at modsvare de eventuelle gældsposter.
 3. Et eventuelt overskud ved institutionens ophør skal anvendes til idræts- og/ eller kulturformål i Skallebølle og omegn.
 4. Der skal foretages en likvidation. Bestyrelsen vælger 3 likvidatorer, der skal påse, at de ovennævnte forhold bliver tilgodeset.

Ovenstående vedtægter er godkendt med bestyrelsernes underskrifter for de 2 foreninger Skallebølle Sportsklub & Skallebølle Sports- og Kulturhus

Stiftere af Skallebølle Sports- & Kulturcenter

Kulturforeningen Nøjsomhed/ Peter Skibsted 

Skallebølle Sportsklub/ Lars Hansen 

 

Dateret 13. december 1989

 

Ændret på ordinært bestyrelsesmøde i Skallebølle Sports- & Kulturcenter efter behandling på ordinære bestyrelsesmøder i Skallebølle Sportsklub d. 12.  august 2009 og Kulturforeningen Nøjsomhed d.  18. august 2009.

Ændret på ordinært bestyrelsesmøde i Skallebølle Sports- & Kulturcenter 27 marts 2017 og efterfølgende godkendt på ordinært bestyrelsesmøde i  Kulturforeningen Nøjsomhed 19. april 2017. og Skallebølle Sportsklub 25. april 2017.
 

Vedtægter - Sports- & Kulturcenter

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION
”Skallebølle Sports- og Kulturcenter”

§ 1.

 1. Institutionens navn er ”Skallebølle Sports- og Kulturcenter”, herefter kaldet Centeret. Hjemstedet er Assens kommune.
   
 2. Institutionens stiftere er foreningerne Skallebølle Sportsklub og Kulturforeningen Nøjsomhed. 
   
 3. Institutionen er selvejende.

§ 2.

 1. Institutionens formål er at opføre og drive centret som en ramme om områdets idræts- og kulturaktiviteter.
   
 2. Centret kan benyttes til andre almennyttige formål af kulturel karakter: større møder, sammenkomster, koncerter, udstillinger, m.v. i det omfang benyttelse til det primære formål, jfr. stk. 1. ikke stiller sig i vejen herfor

§ 3.

 1. Institutionen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Skallebølle Sportsklubs, Kulturforeningen Nøjsomheds & Skallebølle Beboerforenings bestyrelser udpeger hver 2 medlemmer til bestyrelsen.
  Foreningernes repræsentanter vælges for en 2-årig periode.
   
 2. Skulle en/eller flere af de tilsluttede foreninger blive opløst, forbliver de på det tidspunkt valgte medlemmer siddende i bestyrelsen. Inden de afgår, jfr.§ 3 stk. 1, udpeger de tilbageværende foreninger personer, som har, eller har haft en naturlig tilknytning til den/de opløste foreninger

 3. Skulle der blive dannet nye foreninger, der har naturlig tilknytning til området og foreningens formål, kan disse foreninger få ret til at udpege medlemmer til bestyrelsen.
 4. Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, vælges et nyt medlem, der fungerer indtil valgperiodens udløb.

§ 4.

 1. Investeringer til udvidelse eller drift af centret skaffes til veje ved de tilsluttede foreningers indskud, ved overskud fra fester og arrangementer, ved tilskud fra offentlige myndigheder, fonde, enkeltpersoner m.v., dels ved lån i forskellige pengeinstitutter.

§ 5.

 1. Skallebølle Sportsklub, Kulturforeningen Nøjsomhed & Skallebølle Beboerforening er hver for sig berettiget til at leje 33% af det til udlejning værende timetal.
 2. I det omfang brugerne ikke udnytter deres timetal, kan bestyrelsen udleje til anden side, jfr. § 2, stk. 1 og 2.

§ 6.

 1. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for udlejning af centrets lokaler i et takstregulativ.
 2. Taksterne skal løbende justeres således, at de ikke er højere end hensynet til rimelig forrentning og afskrivning, til fornyelse, til nyanskaffelse og udvidelse vil fordre, jfr. § 8 stk. 2 og § 10 stk. 1.

§ 7.

 1. Forpagteren, af den til centret hørende restaurationsvirksomhed, varetager og er retslig ansvarlig for restaurationens drift. I forbindelse med restaurationens virksomhed skal der ansøges om beværterbevilling med ret til udskænkning af stærke drikke i centret.
 2. Centrets daglige drift varetages af centrets bestyrelse. Bestyrelsen udarbejder og reviderer løbende et ordensreglement for benyttelse af centret. Bestyrelsen har ansvaret for at gældende love og regler overholdes.

§ 8.

 1. Indtægter fra drift af centret eller andre indtægter som måtte tilgå centret, skal forlods anvendes til centrets drift.
 2. Midler, der tilhører institutionen, skal, når der ses bort fra en mindre kontant kassebeholdning anbringes i bank eller sparekasse.
 3. Alle større investeringer/udgifter skal attesteres af formand og kasserer. 
 
 

§ 9.

 1. De i § 3 nævnte 6 bestyrelsesmedlemmer samles, senest 14 dage efter de tre foreningers bestyrelser har konstitueret sig efter deres generalforsamlinger. De konstituerer sig med en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Efter nyvalg og ved evt. suppleringer skal bestyrelsen igen konstituere sig. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg. Hertil kan vælges medlemmer udenfor bestyrelsens kreds.

§ 10.

 1. Bestyrelsen afholder 1 årligt ordinært møde i april måned, jfr. § 12, stk. 2. Aprilmødet skal primært behandle det reviderede regnskab for det foregående år samt budget for det kommende år samt planlægning af dette, jfr. § 12, stk. 2.
 2. Ekstraordinære møder kan efter behov, indkaldes af formanden eller 3 bestyrelses-medlemmer. Ekstraordinære mødeindkaldelser sker med skriftlig begrundelse og med mindst 14 dages varsel.
 3. I akutte sager kan den samlede bestyrelse fravige varslingsbestemmelser jfr. § 10 stk. 2.
 4. Bestyrelsen er i alle sager beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Ved afstemning i bestyrelsen er simpelt flertal gældende. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 5. Institutionen tegnes af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening, eller den (de) bestyrelsen måtte bemyndige.
 6. Der tages referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 11.

 1. Institutionens regnskab revideres af 1 revisor fra hver af de tilsluttede foreninger.

§ 12.

 1. Institutionens regnskabsår følger kalenderåret. Alt nødvendigt regnskabsmateriale afleveres senest den 1. februar til revisorerne, der reviderer det af kassereren udarbejdede årsregnskab.
 2. Det reviderede regnskab skal forelægges bestyrelsen senest den 1. april. Regnskabet skal derpå godkendes af bestyrelsen og skal tilstilles Skallebølle Sportsklub, Kulturforeningen Nøjsomhed & Skallebølle Beboerforening.

§ 13.

 1. Ændringer af nærværende vedtægter kan kun ske, når flertallet af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor, og de respektive foreningers bestyrelse vedtager det i enighed. Det samme gælder, såfremt institutionen ønskes ophævet.
 2. I tilfælde af opløsning skal Assens kommune være berettiget til at overtage evt. eksisterende bygninger og inventar mod at modsvare de eventuelle gældsposter.
 3. Et eventuelt overskud ved institutionens ophør skal anvendes til idræts- og/ eller kulturformål i Skallebølle og omegn.
 4. Der skal foretages en likvidation. Bestyrelsen vælger 3 likvidatorer, der skal påse, at de ovennævnte forhold bliver tilgodeset.

Ovenstående vedtægter er godkendt med bestyrelsernes underskrifter for de 2 foreninger Skallebølle Sportsklub & Skallebølle Sports- og Kulturhus

Stiftere af Skallebølle Sports- & Kulturcenter

Kulturforeningen Nøjsomhed/ Peter Skibsted 

Skallebølle Sportsklub/ Lars Hansen 

 

Dateret 13. december 1989

 

Ændret på ordinært bestyrelsesmøde i Skallebølle Sports- & Kulturcenter efter behandling på ordinære bestyrelsesmøder i Skallebølle Sportsklub d. 12.  august 2009 og Kulturforeningen Nøjsomhed d.  18. august 2009.

Ændret på ordinært bestyrelsesmøde i Skallebølle Sports- & Kulturcenter 27 marts 2017 og efterfølgende godkendt på ordinært bestyrelsesmøde i  Kulturforeningen Nøjsomhed 19. april 2017. og Skallebølle Sportsklub 25. april 2017. 
Skallebølle.dk
Kelstrupvej 84 | 5492 Vissenbjerg
bladet@sbsk.dk 
Skallebølle.dk
Kelstrupvej 84
5492 Vissenbjerg
bladet@sbsk.dk
 

Website: ntkr.com I/S - tlf. 66 11 68 57 | Brug af Cookies - læs mere